Pa milyon zom fam zanfan
arton1650-2aa33.jpg
Strophes à la gloire du Quart Monde

Texte lu par le Père Joseph Wresinski, le 17 Octobre 1987

Pa milyon

zom fam zanfan

par milyon

inn mor defin

inn mor dan lamizer

nu zot eritye

pa zot lamor ki nu pe selebre zordi

lor peron laliberte

lor peron drwa de lom

pa zot lamor ki nu pe selebre

zot li vivan

nu selebre zot lavi

Nu selebre lavi tu mama

ky’ enan zanfan kondane dan lamizer

ky’ enan zanfan anplis lor later.

Nu selebre tu zanfan

ki pe sufer akoz fin

kinn perdi zot survi

me ki ankor bizin nu lamur

Nu selebre lazenes

ki nepli kone si bizin krwar si bizin viv ki pe rod so lavenir kat kote

dan enn mond ki perdi la rezon

Nu selebre laras pov pov hyer pov zordi

zordi ici dime laba

isi laba me tuzur lor koltar meprize, modi

Nu selebre lafami travayer travayer kraze anba so fardo

travayer san metye

kan so metye nepli servi nanyen

travayer lisansye

Par milyon

zom fam zanfan

par milyon

pe lite leker bate

lespri revolte kont enn move sor kinn inpoze lor zot zot kuraz merit nu respe zot diynite merit nu respe

Nu selebre zot zom fam zanfan

zot tu ki ofer zot lapriyer

zot lamur zot travay zot linite pu ki nu later vinn solider

pu ki nu later vinn enn later fertil fertil ek tu seki sakenn enan de meyer dan limem

Nu selebre zot tu zom fam zanfan zordi nu grav zot nom avek nu lekor avek nu lame avek nu zuti nu grav zot nom lor marb laliberte

Nu selebre zot tu pu ki laras imenn

alafin

refiz lamizer

Traduction en créole mauricien : Henri Favory